Eritrean Music

Hit the Like Button, discover and share your favorite Eritrean music.
Eritrean Music
Eritrean Music shared Ella Records's post.Wednesday, January 10th, 2018 at 11:08am
Starting New Year with great music videos !!
Every week new videos on Ella TV this time brand new music video - Mussie Gebrekrstos - ( Africa ) - Qanza Fkri -

AMazing story and music video you must check out guys !! Not Live on Ella TV
Let's Share !!! Let's Support SHikorinatat
Eritrean Music
Ella Records
Starting New Year with great music videos !! Every week new videos on Ella TV this time brand new music video - Mussie Gebrekrstos - ( Africa ) - Qanza Fkri - AMazing story and music video you must check out guys !! Not Live on Ella TV Let's Share !!! Let's Support SHikorinatat https://youtu.be/3OahS7Uqn3c?list=PLK6bdpaN2Bus_hvhFFLYKBj2b8EQRty40
Eritrean Music
Eritrean Music shared Holy Mezmur's post.Tuesday, January 9th, 2018 at 10:35am
What A Blessing Song Tigrigna Mezmur
ንዓይ ፍቕሪ ኢኻ By Kedamawi Behayilu
Watch Here >> https://youtu.be/PhgTDhdwsZY
Let's support our Youtube Channel by
Subscribe Here https://goo.gl/7HE5uQ
Follow us on Facebook - https://goo.gl/VHKYTi
May God Bless you all
Holy Mezmur Team.
Eritrean Music
Holy Mezmur
What A Blessing Song Tigrigna Mezmur ንዓይ ፍቕሪ ኢኻ By Kedamawi Behayilu Watch Here >> https://youtu.be/PhgTDhdwsZY… Let's support our Youtube Channel by Subscribe Here https://goo.gl/7HE5uQ Follow us on Facebook - https://goo.gl/VHKYTi May God Bless you all Holy Mezmur Team.
Eritrean Music
Eritrean Music shared Ella Records's post.Saturday, January 6th, 2018 at 8:59am
Lidet Special
New Eritrean Music Video by Filmon Michael - Enki Fqri - Hot Guyla you must check out let's share !!!
Check out guys don't forget to share it

https://youtu.be/w3lDa4NyzqM?list=PLK6bdpaN2BuuN9PwLJ9IW4RR8UIT6R1tg
Eritrean Music
Ella Records
Lidet Special New Eritrean Music Video by Filmon Michael - Enki Fqri - Hot Guyla you must check out let's share !!! Check out guys don't forget to share it https://youtu.be/w3lDa4NyzqM?list=PLK6bdpaN2BuuN9PwLJ9IW4RR8UIT6R1tg
Eritrean Music
Eritrean Music shared Admas Music Eritrea's post.Thursday, January 4th, 2018 at 3:11am
Eritrean Music
Eritrean Music shared Ella Records's post.Tuesday, January 2nd, 2018 at 12:11pm
Pre-release out on Google Play Music
Order now to get it first !!!
Full Album Return of the legend

https://play.google.com/store/music/album/Kahsay_Berhe_Return_of_the_Legend?id=B7mxcv4nmhmbojzugyoeblyeo7y&hl=en_GB
Goitom Kuflom
Goitom KuflomSaturday, December 30th, 2017 at 9:55am
እንቋዕ ናብ 2018 ዓም ኣብጻሓና ርሑስ ዓመት ድማ ዪግበረልና!! ብብሌን ቀጻሊ ኣብ ታሕቲ ኣሎ።

2017 ወዲእና ናብ 2018 ንረግጽ ኣሎና። እንቋዕ ኣብዚ ኣብጻሓና ርሑስ ዓመት ድማ ዪግበረልና። ነዚ ጽቡቕ ሚንዮትና ሺሕ ግዜ ኣብ'ዚ ቀዳማይ ዕለት ክንደጋግሞ'ና።

ካብ'ቲ ዓበይቲ ሚንዮትና ንዓመታ ኣብ ሃገርና ነብዕሎ ዪግበረና'ዩ። ንሚንዮት ግን ብስራሕ ከም ንጭብጦ ብዙሓት ዝዘንጋዕና ዪመስለኒ። እዚ ዝኸዉን ንዉልቂ ህላዉየናን ረብሓናን ቅድሚ ሃገራዊ ህላውየን ረብሓን ስለ ንሰርዖ'ዩ። እዚ እንተኾነ ኣመላክታና ኣይኣሰርና ኣይቀተልና ወላ እንተበልና "ትያትር" ከም ንርኢ ሱቑታን ገለ ከኣ እንተኣጣቓዕቲ ኮና ስለ ዘሎና ካብ'ቲ ነዛ ሃገርን ህዝብታታን ደም ዘንቢዕ ዘሎ ፋሺስቲ ዝፈልየና ኣብ ቅድሚ ታሪኽን ዓለምን ኣሎዶ ኣይመስለንን።
ንሕና ክንምዘን ከሎና ብመዓቐኒ ሃገርን ሃገራውነትን ብሕጊ ሰብን ኣምላኽን ናይ ኩልና ስድራን ክብርን ጽድቕን ሃገርና'ያ። ካብ'ዛ ሃገር ዝረሓቐት ስድራ፡ ኣይትጥጥዕ ኣይትኸብር። ወላ እንተተማህረት ገንዘብ እንተቆጠበት ከም ኣብ ሑጻ ዝበቆልት ሱር ዘይብላ ገረብ'ያ።

2018 ብምንዮትን ብተስፋን ወላ ንእተዋ ማዕሪኡ ግን ከም ሓንቲ ስድራ ክንፋቐርን ክንከባበርን ብሃገራዊ ስራሕ ክንወዳደርን ንስድራናን ንቅርብናን ብቀዳምነት ጠርኒፍናን ተጠርኒፍናን ንደንበ ፍትሒ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ጽላል ክንጥርነፍ ናይ ኩልና ኣብ 2018 መደብ ስራሕና ክኸውን ዪትስፎ። ን2018 ቓል ክንኣቱ ግቡእና ጥራይ ዘይኮነ ሃገራዊ ግዴታ ኣሎና።

ሱዉእትና ጻድቓናት እዮም፡ ነኦም ሲዒቦም ኣብ ጸልማት ብፋሺስታዊ ኣገባብ ዝሳቐዩ ዘለዉ ደቂ ሃገርና ከኣ ብጹዓት'ዮም። ኩሉ ብቕኑዕ ዕላማ ንሃገሩን ንህዝቡን ሂወቱ ዝሃበ ቀርስናን ክብርናን'ዩ። ኣብ መንደቕ ጋዛናን ኣብ Fbክን ስእልታቶም ኣንጠልጢላና ካብ ልብና ግን ስለ ዘርሓቅናዮም ብ ናኣሽቱ ፍልልያት ንዕንቐፍ ኣሎና። ንሱዉእትና ከም ኣብነት ስለ ዘይንወስዶምን ንናቶም ገድሊ በቲ ቅኑዕ ኣገባቡ ስለ ዘይተመዝገበን ግዳይ ናይ ጉጅሌ ህግደፍ ስለ ዝኾነን ኣብኡ ንጽግዖ ባላ ዘይብልና ብንፋስ ንኑኖ ኮና ኣሎና። ብዝሕነትና ጽባቐናን ጽቡቕ መልክዕ ሃገርናን ሙዃኖም ኣይንርዳኣናን

ናይ ዉልቂ መሰልና ንናይ ብጻይና መሰል ዶብ ክሰግር ንርኢ ኣሎና። እዚ ወንጄል'ዩ። ብዓቢኡ ከኣ ኣብ ምህናጽ ንዘላ ሃገርና ብባህልን ብብቅኑዕ ታሪኽን ከይንሃንጻ ዝዕንቅፉ ቀንዲ ሽግር'ውን'ዩ። ካብ ሃገርካን ሕብረተሰብካን ፈጣሪኻን ዝሃበካ ዶብካ ሰጊርካ ናይ ካልኦት ክትብህግን ክትሰርቕን ኣይግባኣን።

ስግር ዶቡ ዝኸደ መላኺ ዪድህኸና ኣሎ። ነዚ ስርዓት ዘይብሉ ስርዓት ብቁዋም ዶቡ ክይሕንጸጽ ተቓሊስና፡ ዕጭ ኢሉ ከሎ፡ ንሕናኸ ነዚ ናቱ በደል ንቃወም ኣሎና እናበልና መሰል ካልኦት ኣይንርገጽ።

ቀዳማይ ዕላማና ንኻልኦት ክንሰምዕን ክነኽብርን ዪዂን። ናተይ ጥራይ ስምዑኒ ከይበልና ማእከላይ ፍታሕ ነናድየሉ። ሕድሪ ኣሎና ንሕድርና ክንበቕዕ እንኮ ፍታሕ ተስፋን ዓቕልን ድስፕሊን ጽንዓትን ተወፋይነትን'ዩ። ኣቛራጭ የሎን። ካብ'ዚ ዕላማታት ምስ ነልግስ ግን ብዕሊ ናይ ህግደፍ ደቂ መዛምርቱ ክንከዉን ኢና።

ዓመት ፍቕርን ተስፋን እምነትን ርጡብ ሃገራዊ ስራሕን ዪግበረልና። እናበልኩ እጅጌና ነቲ ቅኑዕ ዕላማ ተኸባቢርና ክብረት ክንጭብጥ ተቓሊስና ንህዝብና ሓርነት ክንድብስ ንገብሮ ፍንሕንሕ ብፍላይ መንእሰይ ብልቦናን ብንቅሓትን ክትዕጠቑሉ እና ማዓድኩ ንኹልና ዓመት ጥዕናን ፍትሕን ዓወትን ክትኮነልና ዪምኔ። ጎይትኦም ክፍሎም ኣባል ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ።

2017 አመረስ ክሽርኖ 2018 ቱነኩን እንኩንዂን። በኪት አመራ እሲን ዪነት። እና ተምኔት ኒስ ናዉክ ግርጋ ሓዲሲትል ጋእ ዪነሰና ሲሕ ወክት ጋብድር ክቱብድር ድምኖ ግን። 2017 ቋልኖኽር ሻኽኖኽር እረገዉሲና ተምኔትድ ካያ ጀርኒነዲን 2018 ትል ኮዶ ኒሰና ተምኔትድ ካያ አርኖሎም ጀረብነን ኤርነመሎም? ላዂክ ዪል ተርዮ ዪና ዋንትና ስማሳዂ ግን። ኩ ልጝልድ ኩ ብሪልድ ዳገንስሮ በለድ ገፍሩዂል መንደርትና ንስጝ ሓወናዂ እላ። ዪና ወረቢል ኣኽን ዪና ኮሊትል ሸብዲ ሰኸርዲ ቡቑተሪላ ዋንትሩ ኣፋይቲ ትንክብኖና ህንበዉሲ ጨደፍድኖ ዪና ንቡርሊ ወንተርኖ ዪና ዋጅብሲ እሲኖ ህንበኩና። ሰልፍኻ እና ብርፍስነ ህንብናዂ በሎቲካ እክብል ጨሪትን ኒ መጡ ኮዶ በሎቲክል ቱነሊ ዪናኽርክ ሻማ ወረቢዂሲ ሳዂስኖ ኒሰና እና ለመለም በለዱዂሲ ጃቢስኖ 2018 ማእኮት ቱነን 2019 ዪን ተምኔትነዉስክ ሓቆፍኖ ቀፈርነኩን። ኣን ግርም ህንበኩን ዋዲክ እና መስከብ ኒል ጋእየት ዪና ኩ ወረበስር ኩ ገቢለትስኽር ኩ በለዲትር ሚኽርና፡ ኩ ገሽ አወት ኣኽራሲ ጡፍ ዪረን ኩ ገሽል ኩ ብጭቓ ገማዂሰና ግን። እማ ሰልፍ ሻሎት እና 2018 ትል ደበልትኖ ሳደኲን። እንታ እኽርሰና ሞኾዂ ናትክ ፈርሓቱዂዲ ሰርገሉዂዲ አመራ ኢሲሮና ተምኔተኩን። እኽር ጎይትኦም ኩፍሎም
Please follow and like us: